Rss Feed
Tên / Số / ký hiệu : Số: 304/T48
Về việc / trích yếu

V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường

Ngày ban hành 14/03/2018
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban Quản lý đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 811 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
BỘ CÔNG AN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND   Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc
Số: 304/T48
V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2018
                 Kính gửi:
  •                      - ..........................................................................
  •                      -  ......................................................................... 
       Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-BCA-X11 ngày 6/9/2017 của Bộ Công an về triển khai công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 46/KH-T48 ngày 08/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Công an các đơn vị, địa phương và sinh viên sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường Đại học CSND năm học 2017-2018; nhằm thu thập thông tin phản hồi về công tác giáo dục đào tạo, làm cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Kính đề nghị các đồng chí hỗ trợ tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo của Trường Đại học CSND theo những công việc cụ thể sau đây:
       1. Cung cấp số liệu về sinh viên tốt nghiệp Đại học CSND từ năm 2015-2017 đang công tác tại đơn vị, địa phương (theo mẫu số 1 và mẫu số 2);
       2. Cho ý kiến đánh giá và các đề xuất về chất lượng đào tạo của Trường Đại học CSND (theo mẫu số 3); Tổ chức lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp Đại học CSND từ năm 2015-2017 đang công tác tại đơn vị, địa phương (theo mẫu số 4).
       3. Tập hợp các phiếu trả lời của sinh viên (mẫu số 4) và gửi cùng (mẫu số 1, 2, 3) về Trường Đại học CSND theo địa chỉ: Phòng KT&ĐBCLĐT, Trường Đại học CSND, số 36 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh trước ngày 16/4/2018.
       Các biểu mẫu khảo sát được gửi kèm công văn này hoặc có thể tải về từ Website của Trường Đại học CSND tại địa chỉ www.pup.edu.vn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc cần trao đổi xin liên hệ qua Phòng KT&ĐBCLĐT: SĐT: 028.66551511, Fax: 028.62624948.
Xin chân thành cảm ơn!


         Nơi nhận:                                                             
  • Như trên;
  • Lưu: VT, KT&ĐBCLĐT. 
 
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
 
Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh
 

 

Hệ thống văn bản

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)