Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Download
Kế hoạch Bộ Y tế 08/10/2019

Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50)

Tải về
Số 52-NQ/TW 27/09/2019

Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tải về
Số 3304/LĐTBXH-BGĐ 06/08/2019

V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Tải về
01/QĐ-BCĐTW 15/08/2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Tải về
772/QĐ-TTg 26/06/2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Tải về
491/QĐ-TTg 07/05/2018

Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về
Số: 304/T48 14/03/2018

V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường

Tải về
Số: 430/QĐ-BCA-V19 29/01/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018

Tải về
25/CT-TTg 31/08/2016

CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải về
51-CT/TW 04/01/2016

Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Tải về
1250/QĐ-TTg 31/07/2013

Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về
582/QĐ-TTg 11/04/2013

Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020

Tải về
582/QĐ-TTg 11/04/2013

Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020

Tải về
21-CT/TW 21/12/2012

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tải về
 

Hệ thống văn bản